Our Certifications

ISO22000
ISO22000_Logo  
Το ISO 22000:2005 είναι διεθνές πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων. Εκδόθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) το 2005 και ενσωματώνει τις:
 •  απαιτήσεις του HACCP
 •  απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
 •  γενικές αρχές των συστημάτων διαχείρισης δημιουργώντας έτσι ένα ολοκληρωμένο, παγκοσμίως αναγνωρισμένο, πρότυπο ασφάλειας τροφίμων. Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα, δηλαδή:
 •  στον πρωτογενή τομέα (εκτροφή ζώων, παραγωγή φυτικών προϊόντων)
 •  στον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση για παραγωγή τροφίμων και ζωοτροφών)
 •  σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αποθήκευση, διανομή, χονδρική και λιανική πώληση και
 •  σε οργανισμούς/επιχειρήσεις που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες (προμηθευτές υλικών συσκευασίας, εξοπλισμού, προϊόντων καθαρισμού, πρόσθετων υλών, απεντομώσεις – μυοκτονίες κλπ)
Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την πιστοποίηση κατά ISO 22000:2005 είναι:
 •  η τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με την σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία
 •  η εναρμόνιση με κοινά αποδεκτές πρακτικές παραγωγής τροφίμων
 •  η μείωση των αστοχιών και ο εντοπισμός των εσφαλμένων πρακτικών
 •  η ετοιμότητα της επιχείρησης στην αντιμετώπιση διατροφικών κρίσεων
 •  το αίσθημα ασφάλειας των καταναλωτών για τα προϊόντα της επιχείρησης
 •  η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης
 •  το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
ISO 9001
ISO9001_Logo
Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διαχείριση ποιότητας. Το ίδιο το πρότυπο παρέχει τη μεθοδολογία για τον συστηματικό έλεγχο των λειτουργιών μίας εταιρείας ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
HACCP
HACCP_Logo

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά το σύστημα HACCP 
ΙFS International Food Standard Issue 6
IFS_Logo
Τι είναι το IFS και σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνεται?
Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS, International Food Standard, έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής για τις επιχειρήσεις που, όπως και για το BRC, παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.
Οφέλη του IFS Μερικά από τα πλεονεκτήματα και οφέλη που ένας Οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός του κατά το IFS, είναι τα εξής:
 • Ανταγωνιστικότητα
 • Νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά IFS. (Άνοιγμα στις εξαγωγές)
 • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις Συνδυασμός του IFS με το πρότυπο BRC Τα πρότυπα IFS και BRC έχουν πολλά κοινά στοιχεία.
Οι επιχειρήσεις, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν να συνδυάσουν την επιθεώρηση του IFS με αυτή του BRC, αποκομίζοντας έτσι τα οφέλη μιας συνδυαστικής επιθεώρησης, μέγιστης αποτελεσματικότητας και μειωμένης διάρκειας.
Τι μπορει να σας προσφέρει το LRQA;
Το LRQA παρέχει, υπηρεσίες επαλήθευσης κατά IFS, με διαπίστευση από τον Γαλλικού Φορέα Διαπίστευσης COFRAC. Το LRQA διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τις επιθεωρήσεις σε όλους τους τομείς της παραγωγής και εμπορίας τροφίμων και μεταξύ των πελατών του συγκαταλέγονται πολλοί από τους μεγαλύτερους επεξεργαστές και παραγωγούς τροφίμων καθώς επίσης και πολυάριθμες μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις
BRC Packaging/Food/Global
BRC_Logos
Σύστημα B.R.C. (British Retail Consortium) Global Standard
Ο Βρετανικός Οργανισμός Λιανεμπορίου (BRC) έχει εκδώσει ένα Τεχνικό Πρότυπο (BRC Food) για τις επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), προϊόντα προς εξαγωγή και προϊόντα που απευθύνονται σε Super Markets.
Το πρότυπο αυτό έχει αναπτυχθεί το 1998 από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου (British Retail Consortium) για να βοηθήσει τους πωλητές λιανικής στην τήρηση των νομικών υποχρεώσεών τους και για να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.
Σκοπός του BRC: είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθείσες υπεραγορές με επώνυμα (branded) προϊόντα, για τήρηση των προδιαγραφών που ορίζονται από το BRC Global Standard. Μεγάλη σημασία και προσοχή έχει δοθεί ώστε να γίνεται αρτιότερος έλεγχος των φυσικών κίνδυνων και των αλλεργιογόνων ουσιών . Μπορεί κάλλιστα να συνδυαστεί και με εφαρμογή άλλων προτύπων Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων όπως ISO 9001:2008, BRC, ISO 22000:2005.
Μερικά από τα πλεονεκτήματα και οφέλη που ένας Οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός του, βάσει των απαιτήσεων του εν λόγω προτύπου, αναφέρονται παρακάτω:
 • Αυξημένη Ανταγωνιστικότητα
 • Νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά BRC. (Άνοιγμα στις εξαγωγές)
 • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις